Menu

Gemerské osvetové stredisko v Rožňave

Gemerské osvetové stredisko

je kultúrno-osvetovou inštitúciou Košického samosprávneho kraja (KSK). Svoju činnosť vyvíja v súlade so zákonom č. 189/2015 o kultúrno-osvetovej činnosti a na základe  zriaďovacej listiny KSK.  Riadi sa strategickými a koncepčnými dokumentami schválenými Zastupiteľstvom KSK - Stratégiou rozvoja kultúry v KSK a Koncepciou starostlivosti o tradičnú ľudovú kultúru v KSK, plánmi práce schválenými Odborom kultúry a cestovného ruchu Úradu KSK. 

Riadi činnosť

Domu tradičnej kultúry Gemera, Kina Apollo a Hvezdárne v Rožňave. Na základe uznesení Zastupisteľstva KSK spravuje ich hnuteľný a nehnuteľný majetok.
 

GOS

Dom tradičnej kultúry Gemera

Kino Apollo

Hvezdáreň

Novinky

  • od 20. august 2019 do 30. november 2019 / Dom tradičnej kultúry Gemera
    TERMÍNY FESTIVALOV 2019 organizované Gemerským osvetovým strediskom
  • 09. november 2019 / Dom tradičnej kultúry Gemera
    Škola tanca v rámci projektu Dedičstvo inšpiruje
  • od 18. november 2019 do 23. november 2019 / Dom tradičnej kultúry Gemera
    Zimný festival zvykov a obyčají Rok na Gemeri svoje 25. výročie oslávi veľkolepým programom