Menu

Podávanie sťažností

PODÁVANIE SŤAŽNOSTÍ A PODNETOV

v zmysle 211/2000 Z.z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov sťažnosti a podnety môžete podať:
 
Osobne v podateľni Gemerského osvetového strediska
Betliarska 8
048 01 Rožňava
Pondelok - Piatok 8:00 - 15:00
 
Zaslaním poštou na korešpondenčnú adresu
Gemerské osvetové stredisko
Betliarska 8
048 01 Rožňava
 
Telefonicky
na t.č. 0917 760 947
 
Elektronickou poštou